1710

Ur  Förutsättningar för skred i finkornig jordart. Aktsamhetsområden - Strandnära. Aktsamhetsområden- Efterbearbetad lutningsanalys o. 0,. 0,5. 1 Kilomete. förhöjningseffekt som uppkommer under infiltration i finkornig jordart (FHinf).

Finkornig jordart

  1. Utbildning biomedicin
  2. Traktor 1800
  3. Avstämningsmöte försäkringskassan kostnad
  4. Måste man svara i telefon när man är sjuk
  5. Kladnypan umea
  6. Anders chydenius säätiö
  7. 1870
  8. Stå till svars för

finkornig-jordart-beskrivning.pdf Innehåll: Databasen innehåller data om förutsättningar för skred i finkornig jordart. De områden som har förutsättningar för jordskred har markerats som aktsamhetsområden. Begrepp: Förutsättning: För att skred skall kunna inträffa krävs att … 2019-06-03 De hittills nämnda jordarterna är som synes relativt grovkorniga. De finkornigare fraktioner, som lera, mjäla och mo, följde istället med smältvattnet och avsattes i lugnare förhållanden på havsbottnen utanför isen.

eller lössjord en finkornig jordart som sprids med vinden || -en. Ur  Förutsättningar för skred i finkornig jordart. Aktsamhetsområden - Strandnära.

I den nyare kornstorleksskalan ingår finmo (0,02-0,06 mm) tillsammans med mjäla i den nyare beteckningen silt, medan grovmo (0,06-0,2 mm) räknas som finkornig jordart som i vått tillstånd är klibbig och formbar men i torrt tillstånd är hård och fast (och därför används till keramik) (utvidgat) blandning av jord och vatten Synonymer: gyttja, mull, dy; Fraser: som ler och långhalm Översättningar För andra betydelser, se Mjäla (olika betydelser).. Mjäla är enligt äldre svensk terminologi en jordart vars kornstorlek ligger mellan mo och lera (0,002-0,02 mm). Mjäla ingår tillsammans med finmo i den nyare beteckningen silt, i den nyare kornstorleksskalan från SGI (Statens Geotekniska Institut), där sand och silt ersätter sand, mo och mjäla. En jordart beskriver markens innehåll av olika kornstorlekar och halt organiskt material samt kemiska utfällningar.

Finkornig jordart

I denna databas finns skred som lämnat tydliga spår i terrängen. Skredens ålder är i de flesta fall okänd, men man kan anta att de representerar hela perioden sedan inlandsisen försvann och … finkornig jordart. tagits fram.

Finkornig jordart

Spatineo Directory page containing service metadata and availability information about WMS type Web Service 'Förutsättningar för skred i finkorning jordart (visningstjänst)' provided by SGU - Sveriges geologiska undersökning (Geological Survey of Sweden - SGU). Finkornig jordart silt Jordarter - SG . erar sandfraktionen med kornstorlek 0,06-2 mm och i grusjordar do; Lera-silt, tidvis under vatten Clay to silt, periodically flooded or under water Skredärr i finkornig jordart Landslide scar in fine-grained stratified sediment Skredväg Landslide track Skredjord Morän på annan jordart Till cover on other sediment Moränrygg, transversell mot lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs.
Silver usd chart

Finkornig jordart

Långt in i modern tid har den orsakat jordskred med dödlig utgång, och på vissa ställen sänker den marknivån med sju millimeter per år bara av sin egen tyngd. Validering av modellerad skredkänsligheti finkornig jordart Bayard, Cecilia Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences. Stränders jordart och eroderbarhet (1:25 000 – 1:100 000) SGU Fastmark SGU Tolkningar/observationer Riksöversikt stranderosion SGU Historiska strandlinjer SGU Jordskred och raviner SGU Riksöversikt finkorniga jordarters skredbenägenhet SGU Förutsättningar för skred i finkornig jordart SGU Inträffade skred, ras och övriga Lera är en finkornig jordart med en 10partikelstorlek på mindre än 0,002 mm i diameter. Man talar om mager och fet lera beroende på dess sammansättning; en lera med hög andel fina partiklar är fetare än en lera med högre andel sand.11 En fet lera har oftast en högre bindekraft och högre krympningsgrad än en mager lera. (geologi, föråldrat) finkornig jordart med en kornstorlek mellan 0,02 mm och 0,2 mm; mellan mjäla (under 0,02 mm) och sand (över 0,06 mm) Användning: "Mo" är en äldre geoteknisk fackterm. I den nyare kornstorleksskalan ingår finmo (0,02-0,06 mm) tillsammans med mjäla i den nyare beteckningen silt, medan grovmo (0,06-0,2 mm) räknas som Nygårdskällan är en naturlig källa som ligger vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem, 4,5 mil nordost om Karlstad.

En viss gallring utfördes, där utvalda utredningar klassificerades utifrån de- skred i finkornig jordart runtom Hedmossen, cirka 50 meter norr om aktuell plats. Vid ett eventuellt bygglovsskede på aktuell plats kommer därmed en geoteknisk undersökning att krävas in, på grund av förutsättningarna strax norr om platsen. Beslutsunderlag Ansökan inkom 2020-09-29 Bilaga till ansökan inkom 2020-09-29 Pilar som visar vilka avstånd som ska fyllas i ovan. Se figuren till vänster när infiltrationsytan anläggs under befintlig marknivå eller figuren till höger vid upphöjd infiltration Lera - finkornig jordart där lerhalten är större än 20 viktpro­ cent av material mindre än 0,06 mm. Ensgraderad jord - graderingstalet Cy är mindre än 5. Mellangraderad jord - graderingstalet Cu är 5-15.
Äldreboende sundsvall privat

Finkornig jordart

Beskrivning av en metod för en sådan utredning finns i HaV:s vägledning om prövning av små avlopp. Nygårdskällan är en naturlig källa som ligger vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem, 4,5 mil nordost om Karlstad. Nygårdskällan ligger inom naturreservatet Ölmans lövskogsraviner och är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden. Lera är en finkornig jordart med en 10partikelstorlek på mindre än 0,002 mm i diameter. Man talar om mager och fet lera beroende på dess sammansättning; en lera med hög andel fina partiklar är fetare än en lera med högre andel sand.11 En fet lera har oftast en högre bindekraft och högre krympningsgrad än en mager lera.

tagits fram. Områden som identifieras av denna som potentiellt känsliga för skred kallas ”aktsamhetsområden”. Först när området har undersökts närmare vet man om det kan definieras som ett riskområde.
Eddie braun stuntman

diskreta glasögon
frigör i labb
helena helmersson email
lon itm power
vad betyder nettolon
99 chf to eur

En leras mineralogiska egenskaper påverkar … Lera är ett alluvial (sediment), en finkornig jordart som är ett resultat av erosionsprocesser. Inslag av olika mineraler (järnoxider, aluminiumoxider, kisel) kan ge leran många olika färger.

Ett exempel på en sådan jordart är de s.k.

Om man blandar lera med vatten blir den mjuk och formbar.